Úvodní slovo

Rád bych Vás právě na tomto místě seznámil se snahami tohoto projektu a s představami, se kterými jsem tento projekt navrhl a začal realizovat. Zatím se pohybujeme pořád jen na začátku a rozpačitě hledáme cesty i metody, jak uspět v moderním světě s něčím tak dávným a zapomenutým jako jsou tradiční lidová řemesla.

Návratem zpět chceme lidem vrátit radost z dokončeného díla. Radost z výrobku, který od začátku až do konce vytvořil autor sám. Chceme v lidech opět probudit zvyky a tradice, které nezmizely, ale jen usnuly v naší paměti a čekají jen na to, až sfoukneme prach ze svých vzpomínek a vdechneme jim nový život. V neposlední řadě bychom rádi, aby i další generace měly, až vyrostou z věku, kdy oponují všemu a všem, z čeho ofouknout prach a říci zase svým dětem: "Víš, ty to už nepamatuješ, ale když já jsem byl malý tak jako ty..."

Naše konání by také mělo vytrhnout lidi z pohodlí jejich domovů a stmelit celou obec opět v jednu rodinu. Chceme dát stejnou šanci dětem i dospělým. Šikovnost a zvídavost nejsou je vlastnosti dětí, ale rozhodně ozdobí i každého dospělého. Rádi bychom nabídli, mimo jiné, i program, kterého by se mohli účastnit děti společně se svými rodiči.

Za pomoci všech, kteří jsou ochotni udělat něco i pro ostatní a věnovat čas věcem, které jsou bez materiálního užitku, se nám to jistě podaří. Oživíme staré tradice, vytvoříme nové, pozvedneme slávu rodného kraje, ale hlavně uděláme něco pro sebe a svoje děti.

Jste-li tomuto příznivě nakloněni, pak vězte, že čekáme i na Vaši pomoc.

Svatopluk Vlk, velmistr

 

Historie spolku

Spolek je občanské sdružení založené s cílem obnovovat, zachovávat a rozšiřovat zájem veřejnosti o tradiční a ruční řemesla jako nedílnou součást naší národní kultury a historie. Naší snahou je nabídnout zájemcům z řad dětí i dospělých možnost vlastní tvořivé práce, využití volného času. Dětem dát možnost poznat krásu řemesla a možnost uplatnit svoje zájmy v budoucím životě a dospělým nabídnout možné řešení k překlenutí tíživé životní situace.

Počátky naší činnosti se datují do roku 1999, kdy vznikl „Projekt obnovy a zachování ručních řemesel“, který si kladl za cíl popularizaci a obnovu ručních a lidových řemesel. Na počátku to byly kurzy pro zájemce z řad dětí i dospělých. Uskutečnili jsme několik seminářů a dvě akce s ukázkou lidových zvyků. Vystoupili jsme na dvou akcích s ukázkami lidových řemesel a uspořádali první ročník historického divadla „Jarmark na Unčovické tvrzi“. Cíle projektu byly prezentovány na VIII.odborné konferenci o lidové kultuře na Hané v tomto roce věnované tématu „Tradiční lidová výroba na Hané, její minulost a současnost“, kterou pořádalo Vlastivědné muzeum v Olomouci a Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci. V tomto roce jsme také získali dotaci od Okresního úřadu v Olomouci na volnočasové aktivity mládeže.

V roce 2000 jsme pokračovali v započatých aktivitách. Pod záštitou Společnosti přátel vesnice a malého města jsme uskutečnili několik seminářů v Olomouci, vyučovali jsme i na seminářích v Bruntále a ve spolupráci s Pedagogickým centrem v Olomouci jsme připravili a uskutečnili dvouletý projekt dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s akreditací MŠMT na téma „ Lidová řemesla ve výtvarné výchově a pracovních činnostech“. Naše činnost na ukázkách na jarmarcích, trzích a městských slavnostech se rozšířila hlavně díky mimořádnému zájmu široké veřejnosti. Uspořádali jsme 2.ročník historického divadla „Jarmark na Unčovické tvrzi“ s výstavou ručních prací.

V roce 2001 jsme navázali užší spolupráci s Výstavištěm Flora Olomouc a.s. a s Regionální agenturou pro rozvoj Střední Moravy (RARSM). Připravili jsme projekt na školní výlety a dokončili jsme projekt pro učitele „Lidová řemesla ve Vv a Pč“.

V dubnu jsme vznikli jako občanské sdružení registrované na Ministerstvu vnitra ČR a pokračovali v činnosti jako samostatná právnická osoba.

Ve spolupráci s Památkovým ústavem v Olomouci jsme uskutečnili projekt školní výlety „Život na Hané aneb co ta naša stařenka všecko ômět mosele.“. Celá akce se uskutečnila v areálu Expozice hanácké architektury „Hanácké skanzén“ v Příkazích a zúčastnilo se ho na 700 dětí z mateřských a základních škol. Tento projekt byl podpořen Ministerstvem kultury ČR z dotačního programu „ochrana lidových řemesel“.

Pokračovali jsme také v popularizaci řemesel na jarmarcích, městských a národopisných slavnostech. Uskutečnili jsme několik seminářů na výuku řemesel.

Uspořádali jsme 3.ročník historického divadla „Jarmark na Unčovické tvrzi“ s výstavou řemeslných prací a vystoupením národopisného souboru „Hanačka“ Litovel. V rámci akce proběhla i bitva z doby třicetileté války na motivy skutečných událostí. Celá akce proběhla pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Jana Březiny. Tuto akci navštívila i delegace zástupců Evropských kulturních měst v rámci jednání A.V.E.C.

Vstoupili jsme také do jednání s OÚ Štěpánov o pronájmu místností, které by měly sloužit jako učebny a přednáškové místnosti Spolku.

Pro rok 2002 připravujeme pokračování naší činnosti ve všech dosavadních oborech.

Ve spolupráci s výstavištěm Flora Olomouc a.s. chceme uspořádat ukázky na pěti veletrzích a připravujeme podklady pro uskutečnění 1.ročníku „Festivalu řemesel“ (viz. Festival).

Chystáme cyklus přednášek a seminářů s tematikou řemesel (viz. Přednášky, Semináře).Na tuto akci jsme zpracovali projekt s žádostí o dotaci z ministerstva kultury ČR z dotačního titulu „Ochrana tradičních lidových řemesel“.

Připravili jsme projekt vzdělávání vedoucích dětských kolektivů v oboru ručních a lidových řemesel a i tento projekt jsme požádali ministerstvo kultury o dotaci.

Chceme uskutečnit další ročník školních výletů „Život na Hané…“ a historického divadla „ Jarmark na Unčovické tvrzi“(viz.Jarmark). Školní výlety byly v loňském roce podpořeny dotací z ministerstva kultury. Také letos jsme požádali o dotaci. Hodnocení celé akce je součástí výroční zprávy o činnosti Spolku.

Ve spolupráci se studiem Velehrad připravujeme vydání videokazety „Řemesla na Hané“

Navázali jsme spolupráci s SEV “Sluňákov“, s nimiž letos uskutečníme projekt dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s akreditací MŠMT s názvem „Šikulka“, v němž bychom rádi skloubili ruční řemesla s ekologickou výchovou.

Na žádost Pedagogického centra v Olomouci připravujeme nové projekty dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s akreditací MŠMT s tématikou lidových řemesel, tentokráte pro celý Olomoucký kraj.