Zápis se shromáždění dne 25. listopadu 2001

Seznam a zápisy shromáždění Spolku

 Zápis se shromáždění dne 25. listopadu 2001

Přítomni dle prezenční listiny.

 1. Uvítání všech členů Spolku
 2. Seznámení s programem shromáždění
 3. Schválení zápisů z předchozího Shromáždění Spolku
  Zápis schválen všemi hlasy přítomných členů
 4. Informace o změnách ve Stanovách Spolku, návrhy a připomínky (změny stanov viz příloha č.1, Navrhované změny byly schváleny hlasy všech přítomných. Stanovy budou zaslány na potvrzení na Ministerstvo vnitra ČR.)
  Navrhované změny byly odsouhlaseny všemi hlasy přítomných členů.
  Vše potřebné zajistí Velmistr.
 5. Seznámení členů s plánovanými akcemi do konce roku 2001 a na rok 2002. Všechny plánované i nárazové akce budou vždy předem avizovány na www stránkách Spolku.
  Odpovídá Rada mistrů.
 6. Rozpočet bude stanoven až podle příjmů v 1.Q 2002 a bude kalkulován jako vyrovnaný.
  Odpovídá Rada mistrů
 7. Informace o snahách získat dotace na požadované akce z Ministerstva kultury ČR z dotačního titulu "ochrana tradičních lidových řemesel".
  Odpovídá Velmistr
 8. Na základě nových stanov bude vytvořena Výroční zpráva Spolku a bude prezentována na www stránkách Spolku.
  Odpovídá Velmistr a Rada mistrů.