Zápis se shromáždění dne 7. června 2001

Seznam a zápisy shromáždění Spolku

Zápis se shromáždění dne 17. června 2001

 1. Uvítání všech členů Spolku
 2. Seznámení s programem shromáždění
 3.  Schválení stanov Spolku
  •  Seznámení se stanovami Spolku
  •  Doplnění stanov Spolku o činnost řemesel (ukázky, prodej, kurzy, apod.)
   Každou změnu stanov musí schválit shromáždění
 4. Volba Rady mistrů
  • Proběhla tajná volba a do Rady mistrů byli zvoleni:
   • Mgr. Svatopluk Vlk
   • Libuše Pospíšilová
   • Miloslava Vlková
  • Tato rada Spolku bude zajišťovat činnost Spolku. Zasedání rady je nejméně 1x za 3 měsíce
 5. Činnost a možnosti Spolku
  • Účetnictví je vedeno podvojné a je vedeno p. Janem Procházko
  • V účetnictví se promítnou příspěvky členů, kurzy, granty, příspěvky od sponzorů a další.
  • Účetní uzávěrka bude vždy provedena do konce roku a schválena do konce března. Číslo účtuje 170 865 197/0300 ČSOB Litovel.
  • Do činnosti Spolku patří i nadále pokračování v ukázkách řemesel, nábor nových členů a nabídka kurzů pro dospělé i děti.
  • Možnosti získání finanční hotovosti jsou:
   • Příspěvky členů Spolku
   • Sponzorské dary
   • Dotace a granty
   • Vzdělávací činnost
   •  Dotace od státní správy či samosprávy
 6. Členství ve Spolku je od 7 let.

  Byl schválen členský příspěvek pro dospělé ve výši 150,-Kč na rok a  dětský příspěvek (pro členy od 7 do 15 let) na 50,-Kč na rok. Příspěvek je splatný nejpozději do 31.3. daného kalendářního roku. Pro letošní rok byl stanoven termín do 31.12. 2001.

  Byla také schválena jednotná sleva pro všechny členy Spolku ve výši 10% na každou akci pořádanou Spolkem. Do poloviny r.2002 dostane každý členský průkaz. Všichni členové budou pravidelně (nejméně 1x ročně, formou letáku), během prvního čtvrtletí, informováni o plánovaných akcích Spolku. Aktuální informace a změny je možno sledovat na naší internetové adrese

 7. Byla schválena refundace výdaje na založení účtu u ČSOB Litovel. Zakládací poplatek činil 1.500,-Kč a byl vložen p.Svatoplukem Vlkem. Shromáždění proto schvaluje refundaci této částky Svatopluku Vlkovi, bytem Horní 50, 783 13 Štěpánov.
 8. Informace o možnostech získání prostor na výuku ve Štěpánově.
 9. Další shromáždění se uskuteční 25.listopadu 2001 ve 13:00 hodin v ZŠ Unčovice.
  Hlavním programem programu bude schválení dalších potřebných změn ve stanovách Spolku a schválení rozpočtu.

Přítomni dle prezenční listiny.